Select Page

Teaches:
Women’s Brazilian Jiu-Jitsu

Ranking/Certifications:
Blue Belt Brazilian Jiu-Jitsu

When did you start training?

How old were you when you started training?

Favorite thing about teaching?