Select Page

Teaches:
Brazilian Jiu-Jitsu

Ranking/Certifications:
1st Dan Black Belt – Youth/Adult Martial Art Instructor
Brazilian Jiu-Jitsu Brown Belt
Gym Manager